Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εκπαίδευση είναι διαδικασία ενεργής και μεταβαλόμενη και εξαρτάται άμεσα από τα εκπαιδευόμενα άτομα και τις εκάστοτε συνθήκες. Στην Κλινική έχει οριστεί Υπεύθυνος Εκπαίδευσης ο οποίος επιβλέπει τη ροή του εκπαιδευτικού προγράμματος και ανάλογα με τις εμφανιζόμενες "δυλειτουργίες" προβαίνει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές και τη Δνση της Κλινικής.

Οι ειδικευόμενοι μπορούν να επικοινωνούν άμεσα και ανεξάρτητα με τον υπεύθυνο εκαπίδευσης για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την εκπαίδευσή τους. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται συνάντηση όλων των ειδικευομένων με τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης για συνολική επισκόπηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκτός από τον αρχικό πυρήνα εκπαίδευσης προβλέπει και θεωρητική/πρακτική εκπαίδευση σε επιμέρους αντικείμενα. Εφόσον αυτά τα αντικείμενα καλύπτονται από τα ενδιαφέροντα της Κλινικής και από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ενός εκάστου των υπηρετούντων ειδικευμένων, αυτοί (οι ειδικευμένοι) θα είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των ειδικευομένων στο πεδίο του ενδιαφέροντός τους. Με την έναρξη του κάθε έτους για τον κάθε ειδικευόμενο (δυστυχώς δεν έχουμε σταθερές ημερομηνίες έναρξης της ειδικότητας) ο κάθε ειδικευμένος θα ενημερώνεται για την "ύλη" (θεωρητική και πρακτική) στην οποία θα πρέπει να εκπαιδεύσει τον κάθε ειδικευόμενο ανάλογα με το έτος που βρίσκεται.

Οι εκπαιδευτές θα βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τον υπεύθυνο εκπαίδευσης για τυχόν προβλήματα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα όλοι οι εκπαιδευτές συναντώνται για αλληλοενημέρωση.