Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Ο μόνος τρόπος για να "συμβαδίσει" το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του UK με το ελληνικό είναι η συμπύκνωση της ύλης. Αυτό είναι εφικτό αφού η ελληνική νομοθεσία δεν απαιτεί την εκπαίδευση σε θέματα εξειδικευμένα (μεταμοσχεύσεις) ή άλλων ειδικοτήτων (γαστροσκοπήσεις, παιδοχειρουργική).

Στο πρώτο έτος της ειδικότητας είναι η περίοδος προσαρμογής του ειδικευόμενου στις συνήθειες και τις ιδιαιτερότητες της ειδικότητας και της Κλινικής. Κατά τη διάρκεια του έτους θα πρέπει να καλυφθούν κυρίως τα τυχόν κενά στη θεωρητική κατάρτιση ενώ ο ειδικευόμενος θα εκτεθεί σε κάποιες από τις μικρές επεμβάσεις της Γενικής Χειρουργικής. Οι γνώσεις αυτές είναι απαραίτητες σε όλες τις χειρουργικές ειδικότητες. Μέρος των γνώσεων αυτών θα πρέπει να καλύπτεται από τους ειδικευόμενους της Γενικής Ιατρικής (Βλέπε παράρτημα ??). Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού ο ειδικευόμενοι θα πρέπει να λάβει τα διπλώματα της Προνοσοκομειακής Περίθαλψης (PHTLS) και του ATLS.

Στο δεύτερο έτος της ειδικότητας ο ειδικευόμενος θα πρέπει να κατέχει ήδη τις γνώσεις και τις κλινικές ικανότητες που θεωρητικά είναι κοινές για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες και θα αρχίσει να αποκτά και να αναπτύσει τις εξειδικευμένες γνώσεις και κλινικές ικανότητες που χαρακτηρίζουν την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής.

Ο ειδικευόμενος με την έναρξη του 2ου έτους θα πρέπει να είναι έτοιμος να παίξει ένα ξεκάθαρο ρόλο στη Χειρουργική Ομάδα, να μπορεί να χειριστεί ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία και στην κλινική υπό επιτήρηση συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων εισαγωγών. Θα πρέπει να μπορεί να βλέπει νέους και παλιούς ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία με τον ειδικευμένο διαθέσιμο για συμβουλή, να είναι εξοικειωμένος με το χώρο του χειρουργείου τόσο στις εκλεκτικές όσο και στις επείγουσες περιπτώσεις, να παρακολουθεί το Ογκολογικό Συμβούλιο και τις άλλες εκδηλώσεις του τμήματος, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, να προετοιμάζει το πρόγραμμα χειρουργείου, και να εκτελεί κάποιες επεμβάσεις υπό την κατάλληλη επίβλεψη. θα πρέπει να μπορεί να χειρίζεται όλους τους ασθενείς στην κλινική τόσο προ όσο και μετεγχειρητικά (αναγνώριση και έναρξη αντιμετώπισης κοινών επιπλοκών (ιδιαιτερα αυτά που αφορούν το Πεδίο 2 του 1ου έτους της ειδικότητας).

Στο τρίτο (3ο) έτος της ειδικότητας η εκπαίδευση θα αφιερώνεται στην εμπέδωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα έτη 1&2 (Κάλυψη κενών, αύξηση εμπειρίας), στη βελτίωση των κλινικών ικανοτήτων, στη βελτίωση των τεχνικών επιδεξιοτήτων των γνωστών επεμβάσεων αλλά και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων σε πιό εξειδικευμένες επεμβάσεις γενικής χειρουργικής κατάλληλες για το έτος αυτό.

Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού εφόσον παραστεί ανάγκη ο ειδικευόμενος μετά από σχετική συνεννόηση θα παρακολουθήσει τις εργασίες κάποιου άλλου χειρουργικού τμήματος ή ειδικότητας για απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας σε αντικείμενα που δεν ασκούνται στην Κλινική (π.χ. αγγειοχειρουργική)

Στο τέταρτο (4ο), πέμπτο (5ο) και 6ο έτος της ειδικότητας η εκπαίδευση θα αποτελείται από δύο ομάδες δραστηριοτήτων που θα τρέχουν παράλληλα. Η μία ομάδα αφορά στις δραστηριότητες που θα εφοδιάζουν με τις ελάχιστες απαιτούμενες γνώσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής. Η άλλη ομάδα θα αφορά στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν σχέση με την εκπαίδευση σε αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως αυτό έχει εκδηλωθεί από τον ειδικευόμενο. Ο ειδικευόμενος του 6ου έτους θα επιφορτίζεται με ευθύνες ενός "νεαρού ειδικευμένου".