Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Το σύστημα χορήγησης ειδικότητος στην Ελλάδα δεν προβλέπει οποιαδήποτε επιλογή μεταξύ των υποψηφίων για έναρξη της ειδικότητας όπως επίσης δεν θέτει κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης ούτε προβλέπει οποιαδήποτε αξιολόγηση των ειδικευομένων μέχρι το τέλος της ειδικότητας. Η μόνη αξιολόγηση γίνεται στις εξετάσεις της ειδικότητας. Ως εκ τούτου η ποιότητα της εκπαίδευσης και σε τελική ανάλυση η ποιότητα των νέων ειδικευμένων εξαρτάται αποκλειστικά από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κάθε Κλινικής στην οποία ασκήθηκαν καθώς και από τι ελάχιστες προϋποθέσεις που έχει θέσει η Δνση της Κλινικής πριν επιτρέψει στους ειδικευόμενους να δώσουν εξετάσεις. Ετσι για παράδειγμα Αναισθησιολογική Κλινική απαιτεί οι ειδικευόμενοι να έχουν πάρει το Ευρωπαικό Δίπλωμα Αναισθησιολογίας ΠΡΙΝ από τις εξετάσεις ειδικότητας. Αντίστοιχα Ορθοπαιδική Κλινική να έχουν περάσει τις σχετικές εξετάσεις του σχετικού Κολλεγίου.

Η Κλινική της Χειρουργικής Ογκολογίας στην προσπάθειά της να παράσχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους ειδικευόμενούς της έχει θέσει ορισμένα εσωτερικά κριτήρια που θεωρεί ότι εξασφαλίζουν μία ελάχιστη υψηλού μέσου όρου εκπαίδευση.

 

1. Θεωρητικές Γνώσεις

Ελέγχονται με σύστημα εσωτερικών εξετάσεων ανά 6μηνο οι οποίες είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στην εμπειρία του κάθε ειδικευόμενου. Οι εξετάσεις αυτές βασίζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τις εξετάσεις MRCS (των πρώτων 2ετών), τις εξετάσεις CCT Γενικής Χειρουργικής και του SESAP του American College of Surgeons. Οι ειδικευόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές. Η απόδοση του κάθε ειδικευόμενου καταγράφεται αλλά δεν κοινοποιείται και είναι γνωστή μόνο στον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης και στο Δντή της Κλινικής. Στο τέλος της ειδικότητας και πριν από τις εξετάσεις ειδικότητας θα υπάρχει τελική δοκιμασία με τυχαίες ερωτήσεις από όλες τις προηγούμενες εξετάσεις.

2. Κλινική Εμπειρία

Ο ειδικευόμενος με το τέλος της ειδικότητας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι κατέχει την απαραίτητη κλινική εμπειρία όπως αυτή καθορίζεται στους εκπαιδευτικούς στόχους του 6ου έτους.

Ο ειδικευόμενος θα πρέπει να *έχει εκπαιδευτεί τόσο στη βασική γενική χειρουργική (με βάση το ανώτερο πεπτικό και παχύ/ορθό, αγγεία) αλλά και να έχει εκτεθεί για 2 χρόνια σε κάποιο εξειδικευμένο αντικείμενο *να μπορεί να αποδείξει έκθεση σε ένα μεγάλο εύρος επείγουσας χειρουργικής *να έχει παρουσιάσει και συζητήσει σε ικανοποιητικό βαθμό:
10 διαφορετικές καταστάσεις επείγουσας γενικής χειρουργικής
10 διαφορετικές καταστάσεις του πεδίου ειδικού ενδιαφέροντός του
10 διαφορετικές καταστάσεις από άλλα πεδία της γενικής χειρουργικής

3. Χειρουργική Εμπειρία και Τεχνική Ικανότητα

Η Χειρουργική εμπειρία και η Τεχνική Ικανότητα (για ολόκληρη επέμβαση ή για κάποιους χρόνους) αντανακλάται και εκτιμάται συνδυαστικά από τα περιστατικά που είναι καταγραμμένα στο logbook, από τα πρακτικά των επεμβάσεων στα οποία ο ειδικευόμενος οφείλει να διατηρεί (σε αυτά που έχει πλυθεί ανεξάρτητα από το ρόλο του στην επέμβαση - χειρουργός ή οποιοσδήποτε βοηθός) και από τα σχόλια και τις εκτιμήσεις των επιμέρους εκπαιδευτών που θα γίνονται στις επιμέρους συναντήσεις τους με τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης.

Ο ειδικευόμενος κατά τη διάρκεια της ειδικότητας θα εκτεθεί σε μία πληθώρα επεμβάσεων αρκετές από τις οποίες πιθανόν να μη ξανασυναντήσει ή εφαρμόσει στη χειρουργική του καρριέρα. Εν τούτοις οι επεμβάσεις αυτές αποτελούν τη Χειρουργική του Εμπειρία. Για την απόκτηση Χειρουργικής Εμπειρίας απαιτείται ο ειδικευόμενος (με το τέλος της ειδικότητας) να έχει συμπληρώσει ένα ελάχιστο αριθμό 1500 επεμβάσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μικροεπεμβάσεις (βιοψίες με τοπική, κεντρικές φλεβικές γραμμές, παροχετεύσεις θώρακος κλπ). Οι μικροεπεμβάσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν το 50% του συνόλου.

Οι επεμβάσεις γενικής χειρουργικής ή ειδικού ενδιαφέροντος (special interest)στις οποίες ο ειδικευόμενος απαιτείται να διαθέτει και τεχνικές ικανότητες επιπέδου 3 & 4 ονομάζονται ενδεικτικές επεμβάσεις. Η απαιτούμενη χειρουργική επιδεξιότητα για κάθε ενδεικτική επέμβαση με το τέλος της ειδικότητας αναφέρεται στο Παράρτημα 2. Ο ελάχιστος αριθμός των ενδεικτικών επεμβάσεων φαίνεται στο Παράρτημα 3.

Ο ειδικευόμενος θα πρέπει να εκτελέσει ως χειρουργός και αριθμό επεμβάσεων με τη παρουσία στο χειρουργείο και άλλων εκπαιδευτών (πλην του υπεύθυνου για το περιστατικό ειδικευμένου) οι οποίοι θα εκτιμήσουν τις τεχνικές δεξιότητες (Procedure Based Assessment).

4. Ερευνητικές Ικανότητες

Ο ειδικευόμενος θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι κατανοεί ή έχει συμμετάσχει σε ερευνητική δραστηριότητα. Θα πρέπει να έχει σχετική άνεση στην ερευνητική μεθοδολογία και στη μετάφραση των στοιχείων. Θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στη δημοσίευση 3 εργασιών (όχι case reports) σε περιοδικά με κριτές και να έχει 3 παρουσιάσεις ως πρώτος συγγραφέας σε συνέδρια. Η συμβολή σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σημαντική.

5. Ελεγχος Ποιότητας

Ο ειδικευόμενος θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι κατανοεί ή έχει συμμετάσχει σε διαδικασία ελέγχου ποιότητας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (Επιπλοκές και Θάνατοι). Ο ειδικευόμενος θα πρέπει να συμμετάσχει σε τρία (3) προγράμματα ελέγχου ποιότητας κατά τη διάρκεια της ειδικότητας στο ένα εκ των οποίων εξολοκλήρου.

6. Ιατρική Εκπαίδευση

Ο ειδικευόμενος θα πρέπει να εμπλακεί στην εκπαίδευση φοιτητών και νεώτερων συναδέλφων. Επιθυμητό να συμμετάσχει σε ένα σεμινάριο εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (Training the Trainers).

7. Επιπλέον σεμινάρια/προσόντα

Με το τέλος της ειδικότητας ο ειδικευόμενος θα πρέπει να είναι ενεργός κάτοχος του ATLS ή εκπαιδευτής με το τέλος της ειδικότητας. Ο ειδικευόμενος θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον σεμινάριο (workshop) στο πεδίο ειδικού ενδιαφέροντος και σε τουλάχιστον 4 εθνικά ή διεθνή συνέδρια.