Κλινική Χειρουργικής Ογκολογίας, ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Η τριετία αυτή θα αποτελείται από δύο ομάδες δραστηριοτήτων που θα τρέχουν παράλληλα. Η μία ομάδα αφορά στις δραστηριότητες που θα εφοδιάζουν με τις ελάχιστες απαιτούμενες γνώσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής. Η άλλη ομάδα θα αφορά τις δραστηριότητες εκείνες που έχουν σχέση με την εκπαίδευση σε αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως αυτό έχει εκδηλωθεί από τον ειδικευόμενο.

Παρακάτω φαίνονται τα απαιτούμενα επίπεδα γνώσεων, κλινικών ικανοτήτων και τεχνικών δεξιοτήτων ανά έτος για την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής:

ΣΤΟΧΟΣ: Αναγνώριση και κατάλληλος χειρισμός κακοήθων δερματικών βλαβών.
*Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα: Διάγνωση και θεραπεία.
*Κακόηθες Μελάνωμα: Διάγνωση και κατάλληλη παραπομπή
*Πλακώδες καρκίνωμα: Διάγνωση και κατάλληλη παραπομπή αν είναι μεγάλο

ΓΝΩΣΕΙΣ Επίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Βασικοκυτταρικό Ca Ανατομία 4 4 4
  Ιστοπαθολογία 4 4 4
  Φυσική Ιστορία 4 4 4
Κακόηθες Μελάνωμα Ανατομία 4 4 4
  Ιστοπαθολογία 4 4 4
  Φυσική Ιστορία 4 4 4
  Σταδιοποίηση 3 4 4
Πλακώδες Ca Ανατομία 4 4 4
  Ιστοπαθολογία 4 4 4
  Φυσική Ιστορία κακοήθους εξαλλαγής στα χρόνια έλκη 3 4 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ IΚΑΝΟΤΗΤΕΣ    
Βασικοκυτταρικό Ca Εκτίμηση βλάβης 3 4 4
  Μερική βιοψία 4 4 4
  Κλείσιμο μεγάλων ελλειμάτων με δερματικά μοσχεύματα (split graft, full thickness, flap) 2 3 4
Κακόηθες Μελάνωμα Εκτίμηση βλάβης 2 3 4
  Ενδείξεις ευρύτερης εκτομής, βιοψία λεμφαδένα, λεμφαδενικό καθαρισμό (μασχάλη, βουβώνας) 2 3 4
Πλακώδες Ca Εκτίμηση βλάβης συμπεριλαμβανομένης της μερικής βιοψίας 4 4 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ    
Βασικοκυτταρικό Ca Βιοψία εκτομής 4 4 4
Κακόηθες Μελάνωμα Βιοψία εκτομής - Θεραπεία μελανώματος 3 4 4
Πλακώδες Ca Βιοψία εκτομής 4 4 4

ΣΤΟΧΟΣ: Χειρισμός ανωμαλιών του κοιλιακού τοιχώματος εκτός από τις κήλες.
*Διάγνωση: Ικανότητα διάγνωσης τοιχωματικών μαζών
*Θεραπεία: Ικανότητα χειρισμού τοιχωματικών μαζών

ΓΝΩΣΕΙΣ Επίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Διάγνωση Ανατομία κοιλιακού τοιχώματος 4 4 4
  Παθολογία οξέων και χρόνιων καταστάσεων; Αιμάτωμα, Σάρκωμα, Δεσμοειδείς Ογκοι 4 4 4
Θεραπεία Αρχές αντιμετώπισης δεσμοειδών όγκων και σαρκωμάτων 4 4 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ    
Διάγνωση Ικανότητα να αναγνωριστεί ότι μια διόγκωση είναι στο κοιλιακό τοίχωμα 3 4 4
  Εναρξη κατάλληλων εξετάσεων 3 4 4
ΘΕΡΑΠΕΙΑ    
Συντηρητική αντιμετώπιση αιματώματος   3 4 4

ΣΤΟΧΟΣ: Γνώση της απαιτούμενης γενικής και εξειδικευμένης χειρουργικής υποστήριξης για το χειρισμό καταστάσεων που επηρεάζουν το ΔΕΣ.
*Λεμφικές παθήσεις: Γνώση της απαιτούμενης γενικής και εξειδικευμένης χειρουργικής υποστήριξης για το χειρισμό παθήσεων που επηρεάζουν το λεμφικό σύστημα. Απλή βιοψία λεμφαδένος.
*Παθήσεις που εμπλέκουν το σπλήνα: Γνώση της απαιτούμενης γενικής και εξειδικευμένης χειρουργικής υποστήριξης για το χειρισμό παθήσεων που επηρεάζουν το σπλήνα

ΓΝΩΣΕΙΣ Επίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Λεμφικές Παθήσεις Non Hodgin Λέμφωμα 3 3 4
  Λεμφαδενοπάθεια 3 3 4
  Νόσος Hodgin 3 3 4
  Σταδιοποίηση 2 3 4
Παθήσεις που εμπλέκουν το σπλήνα Ενδείξεις εκλεκτικής σπληνεκτομής - αιμολυτική αναιμία, ITP 3    
  Θρομβοκυττοπενία, μυελοδυσπλαστικές διαταραχές   3 4
  Ενδείξεις επείγουσας σπληνεκτομής 4 4 4
  Παρενέργειες σπληνεκτομής 3 4 4
  Σπληνικές παθήσεις 2 3 4
  Θρομβοφιλία 3 3 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ    
Λεμφικές καταστάσεις Προγραμματισμός κατάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων 3 3 4
  Βιοψία ήπατος 2 3 4
Παθήσεις που εμπλέκουν το σπλήνα Προγραμματισμός θεραπείας συνεννόηση με αιματολόγο 2 3 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ    
Λεμφικές καταστάσεις Βιοψία -FNA 4 4 4
  Βιοψία ήπατος 2 3 4
  Βιοψία Λεμφ. - Μασχάλη, Βουβώνα 3 4 4
Παθήσεις που εμπλέκουν το σπλήναΠαθήσεις που εμπλέκουν το σπλήνα Σπληνεκτομή 2 3 4

ΣΤΟΧΟΣ: Πλήρης κατανόηση της πρόληψης και χειρισμού φλεβικής θρόμβωσης και εμβολής.
* Πηκτικότητα: Κατανόηση της φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας της πήξης
*Διάγνωση: Γνώση και κλινικές ικανότητες διάγνωσης με συνήθεις τρόπους
*Θεραπεία: Ικανότητα να δώσει αγωγή*Προφύλαξη: Γνώση και κλινικές ικανότητες προφύλαξης με συνήθεις μεθόδους

ΓΝΩΣΕΙΣ Επίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Πηκτικότητα Πηκτικός μηχανισμός (τριάδα Virchow) 4 4 4
  Επίδραση του χειρουργείου και του τραύματος στην πήξη 4 4 4
  Δοκιμασίες θρομβοφιλίας και άλλων διαταραχών της πήξης 4 4 4
Διάγνωση Μέθοδοι διερεύνησης υποψίας θρομβοεμβολικής νόσου 3 4 4
Θεραπεία Αντιπηκτική (ηπαρίνη, warfarin) 4 4 4
  Ρόλος V/Q σπινθηρογραφήματος, CT αγγειογραφία και θρομβόλυση 3 4 4
  Θέση πνευμονικής εμβολεκτομής 3 4 4
Προφύλαξη Λεπτομερής γνώση μεθόδων προφύλαξης, μηχανικών και φαρμακευτικών 4 4 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ    
Πηκτικότητα Αναγνώριση ασθενών σε κίνδυνο 3 4 4
Διάγνωση Σε επιφυλακή για αναγνώριση συμπτωμάτων και σημείων που σχετίζονται με πνευμονική εμβολή και DVT 3 4 4
Θεραπεία Εναρξη και παρακολούθηση θεραπείας 3 4 4
Προφύλαξη Σε επιφυλακή σε κάθε περίπτωση για τη σπουδαιότητα της προφύλαξης 3 4 4

ΣΤΟΧΟΣ: *Βασική κατανόηση των γενετικά καθοριζόμενων παθήσεων, * Βασική κατανόηση της επίδρασης της γενετικής στην ανάπτυξη ενδοκρινικής νόσου και νόσου ΓΕΣ και ήπατος/χοληφόρων, καρκίνου του παχέος και του μαστού, * Βασική κατανόηση των αρχών της γενετικής

ΓΝΩΣΕΙΣ Επίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Ενδοκρινείς (Θυρεοειδής Παραθυρεοειδείς, Πάγκρεας,Επινεφρίδια) Βασικές γενετικά επηρεαζόμενες ενδοκρινικές παθήσεις και σύνδρομα, MENI & II 2 3 4
Παχύ - Ορθό Γενική γνώση των γενετικών αλλαγών που προδιαθέτουν σε καρκίνο του παχέος συμπεριλαμβ. οικογενούς αδενοματώδους πολυποδίασης HNPCC και άλλων συνδρόμων πολυπόδων      
Μαστός Γενική γνώση γενετικών αλλαγών που προδιαθέτουν σε καρκίνο του μαστού;BRCA1, BRCA2, P53 2 3 4
Ανώτ. ΓΕΣ/Hπαρ/Χοληφ Γενική γνώση γενετικά επηρεαζόμενων παθήσεων και συνδρόμων ανώτερου ΓΕΣ συμπεριλαμβ. 12δακτυλικής πολυποδίασης, οικογενούς γαστρικού καρκίνου, σύνδρομου Peutz-Jeger και πολυκυστικής νόσου του ήπατος 2 3 4
Κλιν. και Μορ. Γενετική Τρόποι Κληρονομικότητας 2 3 4
  Γενετικές δοκιμασίες 2 3 4
  Πληθυσμιακός έλεγχος 2 3 4
  Προφυλακτική επέμβαση 2 3 4
  Θεραπευτική επέμβαση 2 3 4
  Ηθική 2 3 4

ΣΤΟΧΟΣ: **Βασικές γνώσεις Χειρουργικής Ογκολογίας *Γνώση των επιβαρυντικών παραγόντων και κλινική εκδήλωση συνήθων νεοπλασιών, *Γνώση και βασικές αρχές αντιμετώπισης κοινών νεοπλασιών, *Κατανόηση επιλογής διαφορετικών θεραπειών

ΓΝΩΣΕΙΣ Επίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Επιδημιολογία Νεοπλασιών και Κλινική εκδήλωση Αιτιολογία και επιδημιολογία νεοπλασιών 2 3 4
  Περιβαλοντικοί και Γενετικοί παράγοντες καρκινογένεσης 2 3 4
  Εκτίμηση αραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη νεοπλασίας 2 3 4
  Ορολογία στην επιδημιολογία 2 3 4
Σταδιοποίηση, Πρόγνωση και Προγραμματισμός Θεραπείας Πρόγνωση και φυσική ιστορία της νεοπλασματικής νόσου 2 3 4
  Μηχανισμοί και οδοί τοπικές, περιοχικής και απομακρυσμένης μετάστασης 2 3 4
  Διαφορά στην πορεία μεταξυ κληρονομικών και σποραδικών νεοπλασιών 2 3 4
  Παθήσεις που προδιαθέτουν σε νεοπλασία 2 3 4
  Προγνωστικοί/Προβλεπτικοί παράγοντες 2 3 4
  Γενετική των κληρονομικών νεοπλασιών 2 3 4
Βιολογία του Καρκίνου Βιολογία Καρκίνου, Κινητική κυττάρων, πολλαπλασιασμός, απόπτωση ισορροπία μεταξύ θανάτου /πολλλαπλασιασμού υγιών κυττάρων, Αγγειογένεση και λεμφαγγειογένεση. Μηχανισμοί επιδιόρθωσης γενετικού υλικού για παρεμπόδιση ανάπτυξης νεοπλασιών, Διακυτταρική επικοινωνία, οδοί σημάτων;πιθανές επιδράσειςχειρουργικής στη βιολογία του καρκίνου (π.χ. αγγειογένεση) 2 3 4
Ανοσολογία του Ογκου Κυτταρικά και humoral στοιχεία του ανοσοποιητικού; Ρυθμιστικοί μηχανισμοί ανοσοποιητικού; αντιγονικότητα του όγκου, immune mediated antitumour cytotoxicity, επίδραση των κυτοκινών στους όγκους, Επίδραση των όγκων στους αντνεοπλασματικούς ανοσολογικούς μηχανισμούς, Πιθανές επιδράσεις χειρουργικής ή σχετιζόμενων δράσεων (π.χ. χορήγηση αίματος) στηνανοσολογική απάντηση 2 3 4
Βασικές αρχές θεραπείας των νεοπλασιών και της εκτίμησής τους Χειρουργικη;Ακτινοθεραπεία Ορμονοθεραπεία; Χημειοθεραπεία 2 3 4
  Χειρουργική παθολογία 3 4 4
  Εκτίμηση ανταπόκρισης στη θεραπεία 2 3 4
  Επιπλοκές θεραπειών 2 3 4
  Αλληλεπίδραση θεραπειών με τη χειρουργική 2 3 4
  Ικανότητα εκτίμησης δημοσιευμένων μελετών 2 3 4
  Αξιολόγηση στατιστικών μεθόδων, κριτήρια μελέτης, Στατιστική δύναμη της μελέτης, intention to treat; απαραίτητος αριθμός για θεραπεία, σχετικό και απόλυτο όφελος, στατιστική vs κλινική σημαντικότητα 2    
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ    
Επιδημιολογία Νεοπλασιών και Κλινική εκδήλωση Αναγνώριση συμπτωμάτων και σημείων νεοπλασιών 3 4 4
  Εναρξη κατάλληλων διαγνωστικών και Σταδιοποιητικών εξετάσεων για συνήθεις συμπαγείς όγκους 3 4 4
Σταδιοποίηση, Πρόγνωση και Προγραμματισμός Θεραπείας Προγνωστική αξιολόγηση ασθενών με συνήθεις συμπαγείς όγκους 3 4 4
  Καθορισμός του ρόλου της χειρουργικής για συμπαγείς όγκους 2 3 4
  Συμμετοχή σε ογκολογικό συμβούλιο 2 3 4
  Πραγματοποίηση επαρκούς προεγχειρητικού ελέγχου 3 4 4
Χειρισμός μετεγχειρητικής θεραπείας   3 4 4
  Απόφαση και πραγματοποίηση fup 2 3 4
  Διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία Παρενεργειών και επιπλοκών της χειρουργικής θεραπείας 2 3 4
  Αναγνώριση συνήθων παρενεργειών των άλλων μορφών θεραπείας 2 3 4
Βασικές αρχές θεραπειών των νεοπλασιών και η αξιολόγησή τους Η διενέργεια κλινικών μελετών 2 3 4
  Σχεδιασμός και λειτουργία προοπτικής βασης δεδομένων (κομμάτι των προσόντων αξιολόγησης 2 3 4
  Βασικές αρχές βιοστατιστικής και συνήθεις χρησιμοποιούμενες στατιστικές μεθόδοι 2 3 4
  Ηθικές και νομικές πτυχές της έρευνας 2 3 4
  Παρουσίαση τοπικών αξιολογήσεων (audits); δημοσίευση και παρουσίαση case reports 2 3 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ    
Σταδιοποίηση, Πρόγνωση και προγραμματισμός θεραπείας Βιοψία εκτομής κακοήθους δερματικής βλάβης 3 4 4
  Θεραπεία δερματικού κακοήθους μελανώματος 3 4 4
  Βιοψία λεμφαδένος - βουβώνας, μασχάλη 3 4 4
  Τοποθέτηση ΚΦΓ 4 4 4
  Λαπαροτομία/Λαπαροσκόπηση 2 3 4

ΣΤΟΧΟΣ: Διάγνωση και Χειρισμός συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής θεραπείας πρωτοπαθούς και των περισσότερων υποτροπών κηλών κοιλιακού τοιχώματος

ΓΝΩΣΕΙΣΕπίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Ανατομία της βουβωνικής περιοχής συμπεριλαμβανομένου του βουβωνικού πλορου, του μηριαίου δακτυλίου, του κοιλιακού τοιχώματος και των σχετιζόμενων δομών π.χ. περιτόναιο και μαλακοί ιστοί 4 4 4
Σχέση δομής και λειτουργικότητας των ανατομικών δομών 4 4 4
Φυσική ιστορία κηλών κοιλιακού τοιχώματος συμπεριλαμβανομένων της κλινικήςπαρουσίασης και πιθανών επιπλοκών      
Θεραπευτικές επιλογές 3 4 4
Σύγχρονες μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας συμπεριλαμβανομένων ανοικτά με πλέγμα, λαπαροσκοπικά με πλέγμα, και πτύχωση οπισθίου τοιχώματος . Γνώση των αρχών στις οποίες βασίζονται οι τεχνικές, οι χειρουργικοί χρόνοι, οι κίνδυνοι, τα οφέλη, οι επιπλοκές και η θεραπεία τους. 3 4 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Διάγνωση και εκτίμηση ασθενούς με κήλη του κοιλιακού τοιχώματος συμπεριλαμβανομένης της βουβωνοκήλης, της μηροκήλης, της επιγαστρικής κήλης,της ομφαλικής και παραομφαλικής κήλης, σπάνιες κήλες όπως μετεγχειρητικές, θυρεοειδούς τρήματος και Spigkelian 3 4 4
Μετεγχειρητική παρακολούθηση στο νοσοκομείο και FUp 3 4 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Πλαστική Μηροκήλης 3 4 4
Μετεγχειρητικής κήλης 2 3 4
Μετεγχειρητικής κήλης -Υποτροπή 2 3 4
Βουβωνοκήλης 3 4 4
Βουβωνοκήλης -Υποτροπή 2 3 4
Ομφαλοκήλης/Παραομφαλικής 3 4 4
Επιγαστρικής 3 4 4

ΣΤΟΧΟΣ: Αναγνώριση της ανάγκης τεχνητής διατροφής, εκτίμηση της ανάγκης και προγραμματισμός έναρξης

ΓΝΩΣΕΙΣΕπίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Αποτελέσματα κακής διατροφής (τόσο υπερβολικής όσο και έλλειψης) 3 3 4
Μέθοδοι ελέγχου και εκτίμηση 2 3 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Προγραμματισμός χορήγησης τεχνητής διατροφής κυρίως μέσω εξειδικευμένης ομάδος 2 3 4
Συμπληρώματα διατροφής 2 3 4
Εντερική διατροφή 2 3 4
Παρεντερική διατροφή 2 3 4

ΣΤΟΧΟΣ: Εκτίμηση ασθενών επαρκώς, διαχείρηση ενός εξωτερικού ιατρείου. Αντιμετώπιση ασθενών. Οργάνωση του εξωτερικού χειρουργικού ιατρείου

ΓΝΩΣΕΙΣ Επίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Εκτίμηση μεμονωμένου ασθενούς Σχετική ανατομία, φυσιολογία και κλινική γνώση του προβλήματος 4 4 4
Οργάνωση εξωτερικού ιατρείου Κατανόηση του γραφειοκρατικού συστήματος του νοσοκομείου 1 2 3
  Σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες για το χειρισμό ασθενειών 2 3 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Χειρισμός μεμονωμένου ασθενούς Εστιασμένο ιστορικό και κλινική εξέταση Οργάνωση σχετικών εξετάσεων 4 4 4
Διεύθυνση ενός εξωτερικού ιατρείου Ικανότητα ανάθεσης ασθενών στο κατάλληλο μέλος του προσωπικού Ικανότητα να προγραμματίζει επείγουσες εξετάσεις και επέμβαση 2 3 4
Οργάνωση εξωτερικού ιατρείου Οργάνωση των ραντεβού ανά σοβαρότητα πάθησης      
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Εκτίμηση μεμονωμένου ασθενούς Ακαμπτη σιγμοειδοσκόπηση 4 4 4
  Θεραπεία αιμορροίδων σε εξωτερική βάση (έγχυση, περίδεση ή διαθερμία με υπέρυθρες) 3 4 4

ΣΤΟΧΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λαπαροσκοπικής χειρουργικής συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών λεπτομερειών και συνήθων επιπλοκών

ΓΝΩΣΕΙΣΕπίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Φυσιολογία πνευμοπεριτοναίου 3 4 4
Τεχνολογία video imaging, κάμερας και insufflator 3 4 4
Λαπαροσκοπικά εργαλεία, κλιπ, κοπτοράπτες και πόρτ 3 4 4
Χρήση και κίνδυνοι διαθερμίας 3 4 4
Χειρισμός βλάβης μηχανημάτων 2 4 4
Αναισθησιολογικά προβλήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής 2 3 4
Συγκατάθεση για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις 3 4 4
Αναγνώριση και διαχείρηση λαπαροσκοπικών επιπλοκών 2 3 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Προ και Μετεγχειρητικός χειρισμός λαπαροσκοπικών επεμβάσεων 2 3 4
Επιπλοκές πορτ 2 3 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Κλειστές και ανοικτές μέθοδοι τοποθέτησης των πορτ 2 3 4
Διαγνωστική λαπαροσκόπηση 2 3 4
Λαπαροσκοπική συρραφή και κόμποι 2 3 4
Ελεγχος λαπαροσκοπικής αιμορραγίας 2 3 4

ΣΤΟΧΟΣ: Διάγνωση και βασικός χειρισμός αεριογόνου γάγγραινας και άλλων νεκρωτικών φλεγμονών

ΓΝΩΣΕΙΣ Επίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Επιμολυσμένη Σμηγματογόνος κύστις Φυσική ιστορία 4 4 4
  Βακτηριολογία 1 2 3
  Σχετιζόμενες ιατρικές παθήσεις 4 4 4
Επιφανειακό απόστημα Φυσική ιστορία 4 4 4
  Βακτηριολογία 4 4 4
Κυτταρίτιδα Αιτιολογία 4 4 4
  Σχετιζόμενες ιατρικές παθήσεις 4 4 4
  Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς 4 4 4
  Βακτηριολογία 4 4 4
  Αντιβιοτική θεραπεία 4 4 4
Επιμολυσμένη είσφρυση όνυχος/παρωνυχία Αιτιολογία 4 4 4
  Βακτηριολογία 4 4 4
  Αθηροσκλήρωσις 4 4 4
  Διαβήτης 4 4 4
Αεριογόνος Γάγγραινα και άλλες νεκρωτικές λοιμώξεις Φυσική ιστορία 4 4 4
  Ευπαθή άτομα 4 4 4
Σχετιζόμενες ιατρικές παθήσεις Διαβήτης, Αθηροσκλήρωση και ανοσοκαταστολή 4 4 4
Βακτηριολογία και τοξίνες   3 4 4
Μηχανισμός σηπτικού σοκ   4 4 4
Κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία   4 4 4
Νεκρωτική φασιίτιδα   4 4 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Επιμολυσμένη Σμηγματογόνος κύστις Ιστορικό και εξέταση 4 4 4
Επιφανειακό απόστημα Ρύθμιση διαβήτη περιεγχειρητικά 4 4 4
Κυτταρίτιδα Ιστορικό και εξέταση 4 4 4
Ιστορικό και εξέταση Ιστορικό και εξέταση 4 4 4
  Ενδοφλέβια θεραπεία 4 4 4
Επιμολυσμένη είσφρυση όνυχος/παρωνυχία Ιστορικό και εξέταση 4 4 4
Προειδοποιητικά σημεία νεκρωτικής φασιίτιδος Ιστορικό και εξέταση 4 4 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Επιμολυσμένη Σμηγματογόνος κύστις Παροχέτευση αποστήματος (οχι μαστός/πρωκτός/κοιλία) 4 4 4
  Καλοήθης δερματική ή υποδόρια βλάβη - βιοψία εκτομής 4 4 4
Επιφανειακό απόστημα Παροχέτευση αποστήματος (οχι μαστός/πρωκτός/κοιλία) 4 4 4
Επιμολυσμένη είσφρυση όνυχος/παρωνυχία Αφαίρεση όνυχος, τμηματική εκτομή όνυχος, phenolisation 4 4 4
Ριζική θεραπεία εκτομής Γάγγραινα Fournir, νεκρωτική φασιίτιδα, χειρουργικός καθαρισμός      

ΣΤΟΧΟΣ: Εκτίμηση, ανάνηψη και χειρισμός ασθενών με οξεία κοιλία

ΓΝΩΣΕΙΣΕπίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Ανατομία Κοιλίας 4 4 4
Αιτιολογία 4 4 4
Παθοφυσιολογία του σοκ 4 4 4
Παθοφυσιολογία περιτονίτιδος και σήψης 4 4 4
Διαφορική διάγνωση 4 4 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Ιστορικό και εξέταση 4 4 4
Ανάνηψη 4 4 4
Διερεύνηση 3 3 4
Ενδείξεις χειρουργικής επέμβασης 3 3 4
Ικανότητα να εκτελεί επείγουσα λαπαροτομία/λαπαροσκόπηση 3 3 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Τοποθέτηση ΚΦΓ 4 4 4
Λαπαροτομία 2 3 4
Λαπαροσκόπηση 2 3 4

ΣΤΟΧΟΣ: 4ο-5ο έτος: Αναγνώριση και χειρισμός οξείας εντερικής απόφραξης συμπεριλαμβανομένης επιβλεπόμενης λαπαροτομίας σε ξεκάθαρες περιπτώσεις 6ο έτος: Αναγνώριση και χειρισμός των περισσοτέρων περιπτώσεων εντερικής απόφραξης

ΓΝΩΣΕΙΣΕπίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Ανατομία Κοιλίας 3 4 4
Αιτιολογία εντερικής απόφραξης 3 4 4
Παθοφυσιολογία του σοκ/σήψης 3 4 4
Διαφορική Διάγνωση 3 4 4
Θεραπευτικές επιλογές 3 4 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Ιστορικό και εξέταση 4 4 4
Ανάνηψη 4 4 4
Διερεύνηση 3 3 4
Διατροφική υποστήριξη 3 3 4
Ικανότητα να εκτελεί επείγουσα λαπαροτομία 3 3 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Τοποθέτηση ΚΦΓ 4 4 4
Λαπαροτομία και διατομή συμφύσεων 2 3 4
Εκτομή λεπτού εντέρου 2 3 4

ΣΤΟΧΟΣ: Αναγνώριση και χειρισμός οξείας σκωληκοειδίτιδος

ΓΝΩΣΕΙΣΕπίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Ανατομία κοιλίας και πυέλου   4 4
Φυσική ιστορία της σκωληκοειδίτιδος 4 4 4
Παθοφυσιολογία της σκωληκοειδίτιδος 3 4 4
Αποτελέσματα ανεξέλεγκτης σήψης και χειρισμός 4 4 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Ιστορικό και εξέταση 4 4 4
Ανάνηψη 4 4 4
Διερεύνηση 4 4 4
Μετεγχειρητική παρακολούθηση 4 4 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Σκωληκοειδεκτομή 4 4 4

ΣΤΟΧΟΣ: Αναγνώριση και χειρισμός περιτονίτιδος

ΓΝΩΣΕΙΣΕπίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Διαφορική Διάγνωση      
Ανατομία κοιλίας και πυέλου 4 4 4
Ενδοπεριτοναική σήψη, γενικευμένη σήψη,σηπτικό σοκ 4 4 4
Παθοφυσιολογία και θεραπεία 4 4 4
Καταστάσεις που δεν απαιτούν επέμβαση 4 4 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Ιστορικό και εξέταση 4 4 4
Αναγνώριση της σοβαρότητος της νόσου 4 4 4
Διερεύνηση 4 4 4
Ανάνηψη      
Συμπεριλαμβανομένων αντιβιοτικών, επεμβατική παρακολούθηση 4 4 4
Θεραπεία συμπτωμάτων 4 4 4
Αναγνώριση επιτυχούς ή αποτυχημένης συντηρητικής αντιμετώπισης 3 3 4
Ικανότητα να εκτελεί επείγουσα λαπαροτομία 2 3 4
Καλός χρονισμός απόφασης για επέμβαση 3 4 4
Αναγνώριση και θεραπεία επιπλοκών 3 3 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Λαπαροτομία/Λαπαροσκόπηση 2 3 4
Συρραφή διατρηθέντος γαστρικού/12δακτυλικού έλκους 3 4 4
Επέμβαση Hartmann 2 3 4

ΣΤΟΧΟΣ: Αναγνώριση και θεραπεία των περισσότερων συνήθων περιεσφυγμένων κηλών.
Περιεσφυγμένη Βουβωνοκήλη: Αναγνώριση και θεραπεία
Περιεσφυγμένη Μηροκήλη: Αναγνώριση και θεραπεία συμπεριλαμβανομένης χειρουργικής θεραπείας
Περιεσφυγμένη Μετεγχειρητική κήλη: Αναγνώριση και θεραπεία συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης
Περιεσφυγμένη εσωτερική κήλη: Αναγνώριση και θεραπεία

ΓΝΩΣΕΙΣΕπίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Περιεσφυγμένη Βουβωνοκήλη      
Ανατομία      
Βουβωνικός πόρος και Μηριαίος δακτύλιος, Κοιλιακό τοίχωμα, οπίσθιο περιτόναιο μαλακοί ιστοί 4 4 4
Παθοφυσιολογία 4 4 4
Μετεγχειρητικές επιπλοκές 3 3 4
Περιεσφυγμένη Μηροκήλη      
Ανατομία      
Βουβωνικός πόρος και Μηριαίος δακτύλιος Κοιλιακό τοίχωμα, οπίσθιο περιτόναιο,μαλακοί ιστοί 3 4 4
Παθοφυσιολογία 4 4 4
Μετεγχειρητικές επιπλοκές 2 3 4
Περιεσφυγμένη Μετεγχειρητική Κήλη      
Ανατομία κοιλιακού τοιχώματος 3 4 4
Παθοφυσιολογία 4 4 4
Μετεγχειρητικές επιπλοκές 2 3 4
Περιεσφυγμένη Εσωτερική Κήλη      
Ανατομία κοιλιακού τοιχώματος 3 4 4
Παθοφυσιολογία 4 4 4
Μετεγχειρητικές επιπλοκές 3 3 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Ιστορικό και εξέταση 4 4 4
Ανάνηψη 4 4 4
Εξετάσεις για πιθανή περιεσφυγμένη κήλη      
Βουβωνοκήλη 3 4 4
Μηροκήλη 3 4 4
Μετεγχειρητική 3 4 4
Εσωτερική 3 4 4
Εγχειρητική Στρατηγική      
Περιεσφυγμένη Βουβωνοκήλη 2 3 4
Περιεσφυγμένη Μηροκήλη 2 3 4
Περιεσφυγμένη Μετεγχειρητική 2 3 4
Περιεσφυγμένη Εσωτερική 2 3 4
Μετεγχειρητικές επιπλοκές 2 3 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Εκτομή λεπτού εντέρου 2 3 4
Πλαστική Βουβωνοκήλης 2 4 4
Πλαστική Μηροκήλης 2 3 4
Πλαστική μετεγχειρητικής κήλης 2 3 4
Αποκατάσταση εσωτερικής κήλης 2 3 4

ΣΤΟΧΟΣ: Η αναγνώριση, χειρισμός και κατάλληλη παραπομπή οξείας γυναικολογικής πάθησης

ΓΝΩΣΕΙΣΕπίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Πυελική Φλεγμονώδης Νόσος/Ενδομητρίωση/Σαλπιγγίτιδα      
Ανατομία της πυέλου 4 4 4
Φυσιολογία των πυελικών οργάνων 4 4 4
Επιμολυσμένες (infective) ενδο-κοιλιακές κατάστάσεις 3 3 4
Κατάλληλος χειρισμός - Αντιβιοτικά -οδός παραπομπής 3 4 4
Δευτεροπαθής απόφραξη ως Συνέπεια ωοθηκικούνεοπλάσματος      
Ανατομία της πυέλου 4 4 4
Φυσιολογία των πυελικών οργάνων 4 4 4
Διερεύνηση αποφραγθέντος παχέος εντέρου 3 3 4
Χειρισμός ωοθηκικού νεοπλάσματος 2 2 2
Ενδοκοιλιακή αιμορραγία από ρηχθείσα ωοθηκικήκύστη/Εκτοπη εγκυμοσύνη      
Ανατομία της πυέλου 4    
Φυσιολογία των πυελικών οργάνων 4    
Χειρισμός της διαγνωσθείσας κατάστασης 2    
Ιατρογενείς κακώσεις      
Ανατομία της πυέλου 4    
Φυσιολογία των πυελικών οργάνων 4    
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Πυελική Φλεγμονώδης Νόσος/Ενδομητρίωση/Σαλπιγγίτιδα      
Ιστορικό και Κλινική εξέταση 4 4 4
Οργάνωση πυελικού υπερηχογραφήματος/τέστ κυήσεως 3 3 4
Αξονικη/ Καρκινικοί δείκτες 3 3 4
Ικανότητα για διαγνωστική λαπαροσκόπηση/ λαπαροτομία 2 3 4
Δευτεροπαθής απόφραξη ως συνέπεια ωοθηκικού νεοπλάσματος      
Συντηρητική αντιμετώπιση 2 2 3
Διενέργεια επείγουσας λαπαροτομίας 2 2 4
Ενδοκοιλιακή αιμορραγία γυναικολογικής αιτιολογίας      
Ιστορικό και Κλινική εξέταση 4 4 4
Οργάνωση πυελικού υπερηχογραφήματος/τέστ κυήσεως 3 3 4
Ικανότητα για διαγνωστική λαπαροσκόπηση/ λαπαροτομία 2 3 4
Ιατρογενείς κακώσεις      
Αναγνώριση της φύσης και της έκτασης της κάκωσης 3 3 4
Ικανότητα για διαγνωστική λαπαροσκόπηση/ λαπαροτομία 2 3 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Λαπαροτομία/ Λαπαροσκόπηση 3 3 4
Επέμβαση Hartmann 2 4 4
Σιγμοειδεκτομή 2 3 4

ΣΤΟΧΟΣ: Εκτίμηση όλων των αιτιών αιμορραγίας γαστρεντερικού, χειρισμός και παραπομπή σε υποειδικότητες όπως παιτείται
*Απώλεια αίματος και Υπόταση: Κατανόηση και χειρισμός της απώλειας αίματος
*Αναγνώριση της αιτίας: Εκτίμηση της πιθανής αιτίας αιμορραγίας ΓΕΣ και βασική διαγνωστική ενδοσκόπηση
*Θεραπεία: Εκτίμηση και χειρισμός όλων των αιτιών αιμορραγίας ΓΕΣ και ανάλογη παραπομπή σε υποειδικότητα
*Μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών μετά από επέμβαση για αιμορραγία ΓΕΣ *Επιπλοκές: Χειρισμός επιπλοκών μετά από αιμορραγία ΓΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣΕπίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Απώλεια αίματος και Υπόταση      
Φυσιολογία της υποβολαιμίας 4 4 4
Παθολογία πήξης 3 4 4
Αναγνώριση όλων των αιτίων 4 4 4
Θεραπεία      
Θεραπευτικές επιλογές 2 3 4
Ενδείξεις επέμβασης 2 3 4
Ο ρόλος των ενδοσκοπικών επεμβάσεων και θεραπευτική ακτινολογία      
Μετεγχ. Παρακολούθηση Επιπλοκές      
Ισοζύγιο υγρών 3 4 4
Επείγουσες επιπλοκές 2 3 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Απώλεια αίματος και Υπόταση      
Ανάνηψη υποτασικού ασθενούς 4 4 4
HDU care 2 3 4
Αιτία αιμορραγίας      
Κλινική εκτίμηση 4 4 4
Οργάνωση κατάλληλης ενδοσκόπησης ή άλλης εξέτασης 2 3 4
Θεραπεία      
Κατάλληλη επέμβαση 2 3 4
Μετεγχ. παρακολούθηση      
Αναλγησία 4 4 4
Διατροφή 2 3 4
Αναγνώριση επιπλοκών 2 3 4
Επιπλοκές      
Υποτροπή αιμορραγίας και μετεγχειρητικά προβλήματα 3 4 4
Θεραπεία επιπλοκών 3 4 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Διαγνωστική γαστροσκόπηση 2 3 4
Εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση 2 3 4

ΣΤΟΧΟΣ: Αναγνώριση και χειρισμός των περισσότερων κοιλιακών κακώσεων

ΓΝΩΣΕΙΣΕπίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Ανατομία της κοιλίας 4 4 4
Αιτιολογία 4 4 4
Παθοφυσιολογία του σοκ 4 4 4
Διαφορική διάγνωση στα παιδιά 4 4 4
Βασικές αρχές αντιμετώπισης σοβαρά τραυματισθέντων ασθενών 4 4 4
Σημασία μηχανισμού κάκωσης (Πυροβολισμός, μαχαίρι, ζώνη ασφαλείας) 4 4 4
Ενδείξεις χορήγησης αδιασταύρωτου αίματος 4 4 4
Διαταραχές πήξης 4 4 4
Παθοφυσιολογία περιτονίτιδος και σήψη 4 4 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Ιστορικό και κλινική εξέταση 4 4 4
Ανάνηψη 4 4 4
Διερεύνηση 4 4 4
Κατάλληλη χρήση CT και Υπερηχογραφήματος 4 4 4
Ενδείξεις παρέμβασης 4 4 4
Αναγνώριση κακώσεων που απαιτούν άλλες ειδικότητες 3 4 4
Χειρισμός κακώσεων κοίλων σπλάγχνων 3 4 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Τοποθέτηση ΚΦΓ 4 4 4
Διαγνωστική περιτοναική πλύση 4 4 4
Λαπαροτομία/ Λαπαροσκόπηση 3 4 4
Λαπαροτομία - Τραύμα 3 3 4
Ηπατικό τραύμα - Νεαροποίηση/ packing 2 3 4
Παγκρεατεκτομή - περιφερική 2 2 3
Σπληνεκτομή 3 3 4
Επιδιόρθωση και διατήρηση σπληνός 2 2 4
Χειρισμός κάκωσης κοίλου σπλάγχνου 2 3 4

ΣΤΟΧΟΣ: Εκτίμηση και χειρισμός αμβλέων και διατιτραινουσών κακώσεων
* Κλειστή θωρακική κάκωση: Εκτίμηση και επείγουσα αντιμετώπιση αμβλείας κάκωσης
* Διατιτραίνουσα θωρακική κάκωση: Εκτίμηση και επείγουσα αντιμετώπιση διατιτραίνουσας
* Κλειστή και διατιτραίνουσα κοιλιακή κάκωση: Εκτίμηση και επείγουσα αντιμετώπιση αμβλείας και διατιτραίνουσας κάκωσης
* Αμβλεία και διατιτραίνουσα κάκωση μαλακών ιστών και σκελετού

ΓΝΩΣΕΙΣΕπίπεδο
4ου έτους
Επίπεδο
5ου έτους
Επίπεδο
6ου έτους
Κλειστή θωρακική κάκωση      
Ανατομία 4 4 4
Αρχές κάκωσης με χαμηλή ή υψηλή μεταφορά ενέργειας 2 3 4
Παθογένεση του σοκ 3 4 4
Διατιτραίνουσα θωρακική κάκωση      
Ανατομία 4 4 4
Αρχές κάκωσης με χαμηλή ή υψηλή μεταφορά ενέργειας 2 3 4
Παθογένεση του σοκ 3 4 4
Κλειστή και διατιτραίνουσα κοιλιακή κάκωση      
Ανατομία 4 4 4
Αρχές κάκωσης με χαμηλή ή υψηλή μεταφορά ενέργειας 2 3 4
Παθογένεση του σοκ 3 4 4
Αμβλεία και διατιτραίνουσα κάκωση μαλακών ιστών και σκελετού      
Ανατομία 4 4 4
Αρχές κάκωσης με χαμηλή ή υψηλή μεταφορά ενέργειας 4 4 4
Παθογένεση του σοκ 3 4 4
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ   
Κλειστή θωρακική κάκωση      
Εκτίμηση και αρχική αντιμετώπιση πολυτραυματία 3 4 4
Αναγνώριση της ανάγκης χειρουργικής επέμβασης και οργάνωση 2 3 4
Κατανόηση ενδείξεων για επείγουσα θωρακοτομή 1 2 3
Μετεγχειρητικός χειρισμός και αναγνώριση επιπλοκών 3 3 4
Διατιτραίνουσα θωρακική κάκωση      
Εκτίμηση και αρχική αντιμετώπιση πολυτραυματία 3 4 4
Αναγνώριση της ανάγκης χειρουργικής επέμβασης και οργάνωση 2 3 4
Αναγνώριση και θεραπεία θωρακικού τραύματος με βαλβιδικό μηχανισμό 3 3 4
Κατανόηση ενδείξεων για επείγουσα θωρακοτομή 1 2 3
Μετεγχειρητικός χειρισμός και αναγνώριση επιπλοκών 3 3 4
Κλειστή και διατιτραίνουσα κοιλιακή κάκωση      
Εκτίμηση και αρχική αντιμετώπιση πολυτραυματία 3 4 4
Αναγνώριση της ανάγκης λαπαροτομίας και οργάνωση 2 3 4
Αιμόσταση με ραφή/απολίνωση/packing 1 2 4
Ενδείξεις πυελικής σταθεροποίησης 1 2 3
Παροχετεύσεις ηπατικής/παγκρεατικής κάκωσης 1 2 3
Χειρισμός οπισθοπεριτοναικού αιματώματος 1 2 4
Μετεγχειρητικός χειρισμός και αναγνώριση επιπλοκών 2 3 4
Αμβλεία και διατιτραίνουσα κάκωση μαλακών μορίων και σκελετού      
Εκτίμηση και αρχική αντιμετώπιση πολυτραυματία 3 4 4
Αιμόσταση με πίεση και tourniquet 3 3 4
Κατάλληλη ακινητοποίηση κατά τη διάρκεια της εκτίμησης 3 4 4
Αναγνώριση μεγάλων αγγειακών κακώσεων 2 3 4
Εκτίμηση ισχαιμίας άκρου 2 4 4
Αναγνώριση και θεραπεία οξέος συνδρόνου διαμερισματοποίησης 2 3 4
Παρασκευή μηριαίας αρτηρίας 2 3 4
Μετεγχειρητικός χειρισμός και αναγνώριση κακώσεων 3 3 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ   
Κλειστή θωρακική κάκωση      
Τοποθέτηση παροχέτευσης θώρακος 4 4 4
Πλάγια θωρακοτομή 1 2 3
Διατιτραίνουσα θωρακική κάκωση Κλειστή και διατιτραίνουσα κοιλιακή κάκωση      
Τοποθέτηση παροχέτευσης θώρακος 4 4 4
Πλάγια θωρακοτομή 1 2 3
Περιτοναική πλύση 3 4 4
Λαπαροτομία - Τραύμα 2 3 4
Σπληενκτομή 2 3 4
Εκτομή λεπτού εντέρου 2 3 4
Ειλεοστομία - τραύμα 2 4 4
Κολοστομία - τραύμα 2 4 4